Pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA V PROMETU Z NEPREMIČNINAMI

1.   Uvodna določila:

Predmetni splošni pogoji poslovanja so sprejeti na podlagi določil Zakona o nepremičninskem posredovanju (Uradni  list  RS,  št. 72/06 –  uradno  prečiščeno  besedilo, 49/11 in 47/19,  v  nadaljevanju  ZNPosr-C)  in  so sestavni  del  vseh  pogodb,  sklenjenih  med  nepremičninsko  družbo  in  naročiteljem.  Določila  teh  splošnih pogojev  poslovanja se  uporabljajo  za  vse  ponudbe,  predračune,  pravno  poslovne izjave  in  druge  pravno poslovne storitve, ki izhajajo iz poslovnega razmerja.

2.   V splošnih pogojih poslovanja imajo izrazi naslednji pomen:

–   nepremičninska  družba   je gospodarska družba, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve posredovanja v pro- metu z nepremičninami po ZNPosr,

–   naročitelj  je fizična ali pravna oseba, ki z nepremičninsko družbo sklene pogodbo o posredovanju, naročiteljevi ožji družinski člani so naročiteljevi zakonec ali oseba, s katero naročitelj živi v zunajzakonski skupnosti, v skladu s pred- pisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, njuni otroci, posvojenci, starši in posvojitelji ter osebe, ki jih je po zakonu dolžan preživljati,

–  tretja oseba je oseba, ki jo nepremičninska družba poskuša spraviti v stik z naročiteljem, da bi se z njim pogajala za

sklenitev pogodbe, katere predmet je nepremičnina,

–   nepremičninski  posrednik  je fizična oseba, ki za nepremičninsko družbo opravlja posle posredovanja na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali drugi pravni podlagi, s pridobljeno licenco pristojnega ministrstva za opravljanje poslov posredovanja in je vpisan v imenik nepremičninskih posrednikov,

–   posredovanje v prometu z nepremičninami je  opravljanje registrirane pridobitne dejavnosti posredništva v prometu z nepremičninami, pri čemer posamezni posli posredovanja vsebujejo vse dejavnosti pri vzpostavljanju stika med naročiteljem in tretjo osebo ter pri pogajanjih in pripravah za sklenitev pravnih poslov (kot so kupna, prodajna, najemna, zakupna sli druga pogodba), katerih predmet je določena nepremičnina,

–   pogodba o posredovanju, je pisna pogodba sklenjena med nepremičninsko družbo in naročiteljem, s katero se nepre- mičninska družba zavezuje spraviti v stik naročitelja in tretjo osebo, za sklenitev pogodbe, pravnega posla katerega predmet je nepremičnina, naročitelj pa se zavezuje, da bo nepremičninski družbi plačal za posredovanje,

–   nepremičnina  je predmet pogodbe o posredovanju pri prodaji, oddaji, zakupu ali drugačnem načinu razpolaganje z

njo,

–  provizija je plačilo za posredovanje pri prodaji, oddaji ali najemu nepremičnine,

–   energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti objekta s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti.

3.   Opis storitev pri posameznih vrstah posedovanja v prometu z nepremičninami

3.1. Nepremičninska družba opravi za naročitelja v okviru posredovanja pri prodaji, nakupu, oddaji, najem ali zakupu

nepremičnin, naslednje posle:

–  sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami, pri prodaji, oddaji najemu, zakupu ali o drugačnem

razpolaganju z njo,

–   seznanitev naročitelja z razmerami na trgu, ki so pomembne za določitev cene, z vsebino predpisov za veljavno sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami, vrsta in višina davčnih obveznosti stranke, višina stroškov odvetniških in notarskih storitev, vpis v zemljiško knjigo in morebitnih drugih stroškov v zvezi s sklenitvijo pogodbe,

–   izvedba ogleda nepremičnine, ugotavljanje dejanskega in pravnega stanja nepremičnine s pridobitvijo dokumentacije naročitelja ter opozarjanje na ugotovljene napake,

–   pridobivanje osebnih podatkov naročitelja ali njegovih ožjih članov in tretje osebe za pripravo pogodb katere predmet je   nepremičnina   (ime/firma,   naslov/sedež,   EMŠO/matična   številka,   davčna   številka   in   številka   osebnega računa/transakcijskega računa),

–  vpogledi v javne evidence glede nepremičnine in pridobivanje raznih potrdil v skladu z veljavnimi predpisi,

–  seznanitev naročitelja in tretje osebe z vsebino predpisov, ki so pomembni za sklenitev pogodbe,

–   seznanitev naročitelja in tretje osebe z višino in vrsto davčnih obveznosti, morebitnih stroškov notarskih storitev, stroškov vpis v zemljiško knjigo in morebitnih drugih stroškov v zvezi s sklenitvijo ali izpolnitvijo pogodbe,

–  trženje predmetne nepremičnine z oglaševanjem na spletni strani nepremičninske družbe in na drugih ustreznih por-

talih ali v tiskanih medijih,

–   prizadevanje naročitelja spraviti v stik s tretjo osebo, organizacija ogledov nepremičnine z naročiteljem ali samo- stojno na podlagi posebnega naročila, telefonsko in elektronsko komuniciranje, vodenje sestankov in sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev pravnega posla,

–  hramba listin, predmetov ipd,, ki mu jih zaupa naročitelj ali tretja oseba,

–  sodelovanje pri prevzemu nepremičnine, sestava prevzemnega zapisnika in ureditev sprememb pri operaterjih ali

distributerjih.

Nepremičninska družba je dolžna opraviti za naročitelja zgoraj navedene posle, ki so potrebni za sklenitev pravnega posla, za predmet pogodbe o posredovanju in so vključeni v provizijo za posredovanje. V kolikor za veljavno sklenitev pravnega posla kateri izmed zgoraj navedenih poslov ni potreben oziroma ga na svojo željo želi opraviti naročitelj, ni upravičen zahtevati znižanje provizije za posredovanje.

4.   Dodatne storitve

4.1. Nepremičninska družba, lahko na podlagi naročiteljevega naročila opravi tudi druge storitve, ki ne sodijo med storitve opisane v točki 2.. Stroške dodatnih storitev je naročnik dolžan plačati na podlagi podanega naročila po cenah, določenih v veljavnem ceniku nepremičninske družbe ali skladno s pisnim dogovorom, v kolikor višina le teh ni opredeljena v veljavnem ceniku in predvideni stroški niso znani.

4.2. Naročitelj v vsakem primeru sam krije stroške, ki nastanejo s pridobivanjem manjkajoče dokumentacije o pravnem stanju nepremičnine, sodnih in upravnih taks oziroma pristojbin pri pridobivanju podatkov iz uradnih evidenc, storitve

cenilcev  in  izvedencev,  izdelavo  energetske  izkaznice,  stroške  notarskih  storitev,  stroške  posebnega  oglaševanja  v

sredstvih javnega obveščanja na željo naročnika, posebne ali neobičajne stroške, če nastanejo pri delu nepremičninske družbe za naročnika in se plačajo glede na dejansko porabo.

4.3.  Naročitelj  in  nepremičninska  družba  se  v  skladu  z  določilom  848/2  člena  Obligacijskega  zakonika,  pisno

dogovorita, da v primeru, če pravni posel ni dokončan v času veljavnosti pogodbe o posredovanju, je nepremičninska družba upravičena do povračila dejanskih stroškov, ki so nastali v zvezi z opravljanjem storitev posredovanja (npr. prevozni stroški, stroški oglaševanja, stroški telefonskega komuniciranja ipd.).

5.    Plačilo za posredovanje

5.1. Nepremičninska družba pridobi pravico do plačila za posredovanje (nadalje »provizija«), ko je sklenjena pogodba o posredovanju. Naročnik je dolžan prav tako plačati provizijo v kolikor pogodbo o posredovanju sklene njegov ožji družinski  član  ali  z  naročiteljem  povezana  oseba.  V  primeru,  da  je  pri  pravnem  poslu,  pri  katerem  je  posredovala nepremičninska družba sklenjena predpogodba ali pogodba o ari in je plačana ara v višini najmanj 10 % pogodbene vrednosti, je nepremičninska družba upravičena do celotne provizije, tudi če kasneje ne pride do sklenitve in izpolnitve pogodbe oziroma pravnega posla.

5.2. Višina provizije za posredovanje, je pri nakupu oziroma prodaji največ 4% od pogodbene vrednosti, ta omejitev pa

ne velja, kadar je pogodbena vrednost nepremičnine nižja od 10.000,00 EUR. V primeru drugih pravnih poslov višino plačila za posredovanje stranki uredita kot dodatek k pogodbi o posredovanju. Višina provizije za posredovanje pri oddaji ali najemu nepremičnine, vsaka od strank plača provizijo v višini enomesečne najemnine, razen, če je v pogodbi o posredovanju drugače določeno.

5.3. V plačilo za posredovanje ni vključen DDV (22%). Plačilo za posredovanje se v primeru, če je nepremičninska družba davčni zavezanec poveča za DDV po vsakokrat veljavni davčni stopnji.

5.4.  V  posebnih  okoliščinah  (npr.  pogojevanje  naročitelja,  ekskluzivnost  posredovanja  ipd.)  se  lahko  naročitelj  in

nepremičninska družba, s pogodbo o posredovanju dogovorijo tudi za nižjo provizijo.

5.5.  V  primeru,  ko  v  pogodbi  (npr.  menjalna,  pogodba  o  vzpostavitvi  zemljiškoknjižnega  stanja  ipd.)  ni  določena

pogodbena cena, ali je le ta dana zgolj formalno zaradi odmere davkov in taks, je potreben pisni dogovor, da se za

odmero provizije upošteva okvirna dogovorjena cena, ali cena, ki je bila ponujena na trgu.

5.6. Nepremičninska družba ima pravico do plačila provizije tudi, če pogodbeni stranki od pogodbe, pri sklenitvi katere je  sodelovala  nepremičninska  družba,  pozneje  odstopita, jo  na  kakršen  koli  način  razveljavita  ter  v primeru,  da  do prenehanja veljavnosti pride zaradi kršitve ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti s strani katerekoli od pogodbenih strank.

5.7. V primeru, da v pogodbi o posredovanju ni določeno plačilo za posredovanje pri najemni, zakupni ali  podobni pogodbi, je naročitelj dolžan plačati provizijo v višine ene mesečne najemnine. Če najem traja manj kot leto dni znaša višina provizije 10 % seštevka  vseh  mesečnih najemnin za obdobje kot se sklepa pogodba, vendar ne manj, kot ½ mesečne najemnine, katero plača vsaka od strank.

6.   Obveznosti posrednika in naročitelja

6.1.  Naročitelj  mora  nepremičninsko  družbo  obvestiti  o  vseh  okoliščinah,  ki  so  pomembne  za  opravljanje  poslov posredovanja,  na  vpogled  mora  predložiti  vso  razpoložljivo  dokumentacijo  o  nepremičnini  (dokazila  o  lastništvu, pogodbe, gradbeno in uporabno dovoljenje, ipd). Podatki in listine, ki jih priskrbi naročitelj, morajo biti resnične in verodostojne. Nepremičninska družba ne odgovarja za škodo ali druge negativne posledice, ki bi nastale zaradi napačnih informacij, podatkov ali listin.

6.2. Naročitelj je zavezan nepremičninski družbi in posredniku omogočiti opravljanje ogledov nepremičnine in ne sme brez utemeljenih razlogov onemogočati izvajanje ogledov.

6.3. Naročitelj se obvezuje, da bo v primeru, če bo nepremičnino tržil tudi sam ali pri drugih nepremičninskih družbah,

le to tržil pod enakimi pogoji, kot je dogovor v posredniški pogodbi. Kadar naročitelj sam najde tretjo osebo ali se s tretjo osebo seznani preko posredovanja druge nepremičninske družbe, s katero prične pogajanja za sklenitev pogodbe, ki je predmet posredovanja, mora o tem v 3 delovnih dneh pisno obvestiti nepremičninsko družbo.

6.4. Kadar želi naročitelj ostati anonimen, nepremičninska družba ni zavezana tretji osebi izdati identitete naročitelja

vse do sklenitve pravnega posla.

6.5.  Nepremičninska  družba  mora  pri  opravljanju  poslov  posredovanja  v  enaki  meri  skrbeti  za  zaščito  interesov naročitelja kot tudi tretje osebe, s katero je naročitelja spravila v stik in pri tem ravnati nepristransko, razen kadar na

podlagi izrecnega dogovora z naročiteljem zastopa le njegove interese. V tem primeru mora nepremičninska družba tretjo osebo jasno in pisno obvestiti, da nastopa v vlogi zastopnika naročnika in ne posrednika.

7.   Omejitev in zavarovanje odgovornosti

7.1. Nepremičninska družba ne odgovarja za škodo, ki nastane naročitelju za posle posredovanja, z izjemo škode, ki bi

nastala namenoma.

7.2. Nepremičninska družba ima zavarovano poklicno odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročitelju ali tretji osebi s  kršitvijo  pogodbe  o  posredovanju  v prometu  z nepremičninami  na  ozemlju  Republike  Slovenije. Podatki  o zavarovalni polici o zavarovanju odgovornosti za škodo so navedeni v pogodbi o posredovanju.

7.3.  Prevzem  denarnih  sredstev  s  strani  nepremičninske  družbe  od  kupca  ali  najemnika  za  račun  prodajalca  ali najemodajalca  se  lahko  izvrši  le  ob  prisotnosti  prodajalca  ali  najemodajalca  in  se  opravi  le  v  poslovnih  prostorih

nepremičninske družbe, v nasprotnem primeru nepremičninska družba ne odgovarja za morebitno povzročeno škodo.

8.   Varstvo osebnih podatkov

8.1. Vse osebne podatke, ki nam jih posredujete, bomo obravnavali zaupno in jih uporabili zgolj v namene, za katere ste jih  posredovali.  Če  bo  nastala  potreba  po  nadaljnji  obdelavi  vaših  podatkov  za  kak  drug  namen,  vas  bomo  o  tem predhodno obvestili in vas zaprosili za vaše soglasje.

8.2.  Hramba  osebnih  podatkov:  Osebne  podatke  obdelujemo  in  hranimo  do  izpolnitve  namena  oziroma  v  okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih

podatkov  potrebna  v  okviru  sklenitve  oziroma  izvedbe  pogodbe,  razen  v  primerih,  ko  je  rok  hrambe  zapovedan  z

zakonom. Podatke bomo hranili skladno z zakonsko obveznostjo in sicer podatke o izdanih računih 10 let, podatke, ki so potrebni za izvedbo posla na podlagi pogodbe pa še 5 let od izvedbe posla.  Osebne podatke, ki jih obdelujemo na

podlagi vaše privolitve pa hranimo dodatnih 10 let oziroma do preklica.  Po preteku roka hrambe vaše osebne podatke

učinkovito izbrišemo ali anonimiziramo, kar pomeni, da jih obdelamo na način, da jih ni več mogoče povezati z vami.

8.2.1. Pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki

Glede  svojih  osebnih  podatkov  lahko  zahtevate  dostop,  dopolnitev,  popravek  ali  omejitev  obdelave,  skladno  z

zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Pravico pa imate tudi do odjave ali izbrisa podatkov, ki jih zbiramo na podlagi vaše privolitve. V primeru odjave bomo zbrisali vaše podatke, v kolikor pa boste želeli izbris, pa bomo ohranili le podatke, ki jih potrebujemo skladno z Zakonu o davku na dodano vrednost.

Svojo zahtevo v zvezi z uveljavljanjem pravice naslovite v pisni obliki na naš naslov POGLED NEPREMIČNINE.

Nepremičninska družba pa lahko za uveljavljanje pravic od vas zahteva dodatne podatke za gotovo identifikacijo.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi posebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

8.2.2 Dostop do vaših osebnih podatkov

Vaši osebni podatki ne bodo v nobenem primeru posredovani tretjim osebam, razen tistim, ki imajo z nami sklenjeno pogodbo, na podlagi katere izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov in so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov. Pogodbeni obdelovalci bodo osebne podatke obdelovali zgolj v okviru podanih navodil in jih ne smejo uporabljati v lastne namene. Zavezani so k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Vaši podatki v nobenem primeru ne bodo posredovani izven EU.

9.   Reševanje sporov

9.1.  Morebitne  spore,  ki  bi  izvirali  iz  pogodbe  o  posredovanju  ali  v  zvezi  z  njo,  bosta  pogodbeni  strani  reševali

sporazumno.

9.2. V kolikor sporazumna rešitev spora ni možna, je v primerih, ko gre za pogodbe s potrošniki, pristojno sodišče v

Ljubljani.

10. Čas trajanja pogodbe o posredovanju in odpoved sodelovanja

10.1. Pogodba o posredovanju je sklenjena za določen čas devetih mesecev, razen če se stranki dogovorita drugače.

10.2. Pogodba o posredovanju preneha veljati s potekom časa, z odpovedjo, z izpolnitvijo in v drugih primerih, ki jih določa zakon.

10.3.Pogodbo o posredovanju vsaka stranka lahko odpove kadarkoli, s priporočeno poštno pošiljko na naslov stranke

ali na elektronski naslov naveden v pogodbi.

11. Obveznosti po zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranje terorizma (ZPPDFT-2)

11.1. Nepremičninska družba je v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranje terorizma, pri sklepanju poslovnih razmerij in transakcijah nad zakonsko predpisanim zneskom ter v drugih primerih, določenih s predpisi, dolžna opraviti pregled stranke, ki zajema;

  1. ugotavljanje in preverjanje identitete stranke,
  2. ugotavljanje dejanskega lastnika stranke, če je stranka pravna oseba,
  3. pridobivanje podatkov o namenu in predvideni naravi poslovnega razmerja ali transakcije ter drugih podatkov po zakonu,
  4. redno skrbno spremljanje poslovnih aktivnosti, ki jih stranka izvaja pri Nepremičninski družbi.

11.2. Naročitelj je seznanjen, da ima nepremičninska družba z namenom izpolnitve svojih obveznosti po prejšnji točki pravico pridobiti in preveriti (tudi z vpogledom v osebni dokument) naslednje osebne podatke: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčno številko, št., vrsto in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta.

12.  Veljavnost splošnih pogojev

12.1.Ti splošni pogoji veljajo od 12.03.2020 dalje. V primeru nasprotja med določbami pogodbe o posredovanju ter vsebino  teh  splošnih  pogojev,  veljajo  določila  pogodbe  o  posredovanju.  V  primeru,  da  se  po  sklenitvi  pogodbe  o posredovanju splošni pogoji spremenijo, v razmerju med nepremičninsko družbo in naročiteljem, ki je sklenil pogodbo o posredovanju na podlagi predhodno veljavnih splošnih pogojev,  veljajo splošni pogoji s spremenjeno vsebino od dneva, ko nepremičninska družba izvod spremenjenih splošnih pogojev izroči naročitelju. Ti splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju.

12.2. Vsakokrat veljavni splošni pogoji, so objavljeni v prostorih nepremičninske družbe na vidnem mestu in na spletni strani družbe.

CENIK STORITEV

1. Provizija 
provizija za posredovanje pri nakupu ali prodaji nepremičnine nad 10.000,00 EUR ne več kot 4% pogodbene cene, do 10.000,00 EUR je cena posredovanja320,00 EUR
provizija za posredovanje pri najemu ali zakupu nepremičnine ali pri oddaji nepremičnine v najem ali zakup je cena znesek dvomesečne najemninepraviloma vsaka stranka plača znesek enomesečne najemnine
v primeru ekskluzivne pogodbe pri nakupu, prodaji, najemu in oddaji v skladu s pisnim dogovorom
  
2. Posamezne in dodatne storitve, ki niso zajete v proviziji 
ogled nepremičnine in seznanitev s tržnimi razmerami (informativna cena o tržni vrednosti nepremičnine)80,00 -120,00 EUR
ogled nepremičnine do 10 km35,00 EUR
ogled nepremičnine do 30 km45,00 EUR
ogled nepremičnine več kot 30 km65,00 EUR
posvetovanje s stranko, pregledovanje dokumentacije, seznanjanje stranke s pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine (pisno ali ustno), sodelovanje pri prevzemu nepremičnine za vsako  uro in vsako nadaljnjo začeto uro   100,00 EUR
svetovanje na področju nepremičnin (davčno svetovanje, razlaga ZK izpisov, pregled listin, sodelovanje pri pogajanjih) na uro  80,00 EUR
priprava in oddaja internetnega, časopisnega ali drugega oglasa na oglas80,00 EUR
pridobitev ZK izpisa, lokacijske informacije ali potrdila o namenski rabi  30,00 EUR
pridobitev mapne kopije, listin pri sodišču ali upravnemu organu, ter drugih sodnih, upravnih in drugih listin ali potrdil iz javnih in drugih evidenc, na listino100,00 EUR
sestava osnutka prodajne pogodbe, ki je predmet posredovanja je 0,5 % od pogodbene cene, pri čemer najnižja cena znaša       320,00 EUR
sestava predpogodbe, katere predmet je nepremičnina, v zvezi s katero je nepremičninska družba oziroma posrednik opravljal storitev posredovanja320,00 EUR
sestava najemne ali zakupne pogodbe320,00 EUR
priprava in izvedba podpisa aneksa      100,00 EUR
posredovanje pri izvedbi davčnega postopka80,00 EUR
posredovanje pri izvedbi upravnega postopka160,00 EUR
primopredaja in zapisnik100,00 EUR
predlog za vpis v zemljiško knjigo100,00 EUR
hramba listin na mesec  50,00 EUR
potni stroški na km    0,37 EUR
dnevnice, po Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja 
stroški upravnih in sodnih taks, stroški notarja, odvetnika in vsi drugi stroški, ki so znanipo dejanskih stroških

Cene storitev iz prejšnjih točk ne vključujejo DDV (22%). Plačilo za posredovanje se v primeru, da je nepremičninska družba davčni zavezanec, poviša za DDV po vsakokratni veljavni davčni stopnji.

Ljubljana, dne 12.03.2020

(dopolnitve 5.4.2022)